INM

Instytut Nawigacji Morskiej - INM jest jednym z trzech instytutów na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.

W skład INM wchodzą następujące zakłady i centra prowadzące działność naukowa i dydaktyczną:

  • Zakład Nawigacji Morskiej,
  • Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi,
  • Centrum Technologii Przewozów LNG  
  • Centrum Naukowo-Badwacze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków. 

Odwiedź nasz profil na LinkedIN

Instytut posiada wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, w tym pracowników posiadających tytuły naukowe. Większość pracowników posiada także morskie kwalifikacje zawodowe. W tej grupie możemy wyróżnić 13 kapitanów żeglugi wielkiej oraz 4 starszych oficerów. Kadra zapewnia kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym, zgodnie z wymogami IMO w ramach konwencji STCW.
 

Instytut prowadzi szereg przedmiotów oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnościami na Wydziale Nawigacyjnym:
- transport morski,
- transport morski i śródlądowy,
- ratownictwo morskie, 
- górnictwo morskie,
- żeglarstwo morskie.


W ramach wyżej wymienionych specjalności poszczególne jednostki Instytutu odpowiadają za prowadzenie następujących przedmiotów:

  • Zakład Nawigacji Morskiej: nawigacja, seminarium dyplomowe, metodologia badań naukowych, laboratorium specjalistyczne (ECDIS), meteorologia i oceanografia, nawigacja hydrometeorologiczna,
  • Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi:ratownictwo morskie, ratownictwo medyczne, ratownictwo ekologiczne, morskie systemy bezpieczeństwa, logistyka, ekonomika transportu, prace podwodne, inspekcje morskie;
  • Centrum Technologii Przewozów LNG: przewozy morskie, eksploatacja zbiornikowców i gazowców, eksploatacja masowców, zarządzanie statkiem, żegluga liniowa;