Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

 

Instytut Nawigacji Morskiej jest jednym z czterech instytutów na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. W jego skład wchodzą: Zakład Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi, Centrum Technologii Przewozów LNG oraz Centrum Naukowo-Badwacze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków. Wymienione zakłady i centra w ramach instytutu prowadzą pracę dydaktyczną oraz badawczą.
Instytut posiada wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, w tym pracowników posiadających najwyższe tytuły naukowe. Większość pracowników posiada także morskie kwalifikacje zawodowe. W tej grupie możemy wyróżnić 13 kapitanów żeglugi wielkiej oraz 4 starszych oficerów. Kadra zapewnia kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym i zarazem zgodnie z wymogami międzynarodowej konwencji STCW.

Instytut sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnościami prowadzonymi na Wydziale Nawigacyjnym:
- transport morski,
- transport morski i śródlądowy,
- ratownictwo morskie, 
- górnictwo morskie,
- żeglarstwo morskie.

W ramach wyżej wymienionych specjalności poszczególne jednostki Instytutu odpowiadają za prowadzenie przedmiotów, odpowiednio:
- Zakład Nawigacji Morskiej: nawigacja, seminarium dyplomowe, metodologia badań naukowych, laboratorium specjalistyczne (ECDIS), meteorologia i oceanografia, nawigacja hydrometeorologiczna, hydromechanika i hydrotechnika;
- Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi:ratownictwo morskie, ratownictwo medyczne, ratownictwo ekologiczne, morskie systemy bezpieczeństwa, logistyka, ekonomika transportu, prace podwodne, inspekcje morskie;
- Centrum Technologii Przewozów LNG: przewozy morskie, eksploatacja zbiornikowców i gazowców, eksploatacja masowców, zarządzanie statkiem, żegluga liniowa;