W dniach od 23 listopada do 3 grudnia odbyła się w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie 88. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC). Delegacja Polski na Sesję liczyła 7 osób. Jednym z członków polskiej delegacji był dr inż. Zbigniew Szozda, który pełni w 2010r. funkcję Przewodniczącego Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich.
 
Tematyka 88. Sesji MSC była bardzo szeroka. Porządek obrad obejmował 26 pozycji. Do najważniejszych zagadnień, którym poświęcono najwięcej czasu należały: Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek do obowiązujących przepisów; Środki dla zwiększenia ochrony żeglugi, Podstawowe cele dla standardów konstrukcyjnych nowych statków; Sprawy związane z systemem LRIT; Piractwo i zbrojne napady na statki, Program pracy Komitetu i programy pracy poszczególnych podkomitetów na następne dwa lata.
 
Delegacja Polski bardzo aktywnie uczestniczy w pracach Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich (SLF), który zbiera się na swojej 53 Sesji w styczniu 2011r. Przed wyjazdem do Londynu dr inż. Zbigniew Szozda dwukrotnie uczestniczył w spotkaniach przygotowujących propozycje i stanowisko Polski w sprawach stateczności statków. Spotkania te odbyły się w Gdańsku w Ośrodku ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków.
 
Podkomitet SLF otrzymał od Komitetu nowe zadania w trakcie Sesji. Do najważniejszych z nich należą:

  1. Ujęcie problematyki związanej z nadmierną statecznością statków i jej wpływem na bezpieczeństwo żeglugi. Temat ten ma być rozpatrzony w ramach prac prowadzonych nad tzw. Kryteriami stateczności nowej generacji dla statków w stanie nieuszkodzonym.
  2. Rozpatrzenie zasadności lub konieczności wprowadzenia poprawek do Międzynarodowej Konwencji o Liniach Ładunkowych w odniesieniu do statków przewożących pokładowy ładunek drewna.
  3. Opracowanie kryteriów stateczności dla holowników.

 
Raport z 88. Sesji MSC dostępny będzie w styczniu 2011 r. w Ministerstwie Infrastruktury (w j. polskim) i na stronie internetowej IMO (w j. angielskim).