Nowe symulatory w INM

Symulator załadunku

W dniu 24 września 2007 r. odbyło się przekazanie Instytutowi Nawigacji Morskiej symulatora załadunku przez firmę TRANSAS EUROPE GMBH z Hamburga. Przekazanie nastąpiło na mocy umowy podpisanej pomiędzy Akademią Morska w Szczecinie a firmą TRANSAS EUROPE GMBH. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele firmy Jochen Rudolph, Dirk Halfpap i Piotr Bodak, prorektor ds. Nauczania Zbigniew Szozda oraz dyrekcja i pracownicy Instytutu Nawigacji Morskiej.
Image
Nowy symulator został zainstalowany w sali 411. Będzie używany do celów naukowych a także dydaktycznych, w tym będą symulowane operacje załadunku i wyładunku, np. gazów skroplonych, ropy naftowej.
Image

Otwarcie nowego symulatora ECDIS

Dnia 28 marca 2008 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie nastąpiło uroczyste otwarcie nowego symulatora ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) Navi Trainer Pro 4000 Virtual Bridge Simulator. Symbolicznego, pierwszego uruchomienia symulatora dokonał Jego Magnificencja Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski. W uroczystości uczestniczyli również Prorektorzy AM, dr hab. inż. prof. AM Janusz Grabian, dr inż. Zbigniew Szozda oraz dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka. Obecny był również Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. kpt. ż. w. prof. AM Stefan Trzeciak, jak też przedstawiciel producenta symulatora firmy Transas Pan Dirk Halfpap. Gospodarzem uroczystości był Instytut Nawigacji Morskiej.

Na wstępie uroczystości Dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej dr inż. Janusz Uriasz podziękował wszystkim osobom, dzięki którym udało się zrealizować to przedsięwzięcie, następnie przybliżył zebranym owoce współpracy pomiędzy firmą Transas a Instytutem Nawigacji Morskiej, która to współpraca została sformalizowana w roku 2007 podpisaniem umowy przez JM Rektora AM Szczecin i przedstawicielem firmy Transas Panem Jochenem Rudolphem o wzajemnej współpracy.
Obecny symulator ECDIS jest jednym z najnowocześniejszych na świecie tego typu symulatorów, wchodząc w miejsce wysłużonego poprzednika, Navi Trainera 3000, który służył jako pomoc dydaktyczna naszej Uczelni przez osiem lat. Ten z kolei zastąpił wówczas Navi Trainera Pro 96, który jeszcze pracował pod nieużywanym obecnie systemem DOS z wykorzystaniem sieci Novell.
Navi Trainer 4000 jest symulatorem klasy A zgodnie z standardami certyfikowania symulatorów morskich. Oznacza to, że spełnia wszelkie wymagania pozwalające na symulowanie środowiska morskiego w wielu aspektach, m.in.:
· Planowania i monitorowania trasy statku
· Prowadzenia wachty nawigacyjnej
· Symulowania radaru wraz z systemem ARPA celem prowadzenia bezpiecznej nawigacji
· Symulowania sytuacji awaryjnych
· Prowadzenia akcji poszukiwania i ratowania (SAR)
· Manewrowania statkiem
· Określania pozycji i jej błędów w zależności od używanego systemu pozycjonowania
· Określania i kompensacji błędów kompasu

Obecny symulator, oprócz unowocześnieniu, uległ również rozbudowie. NTPro 4000 Virtual Bridge Simulator składa się z 16 stanowisk ćwiczeniowych i 2 stanowisk instruktorskich oraz zajmuje dwie sale.

Każde stanowisko ćwiczeniowe wyposażone jest w pełen obraz 3D (z widokiem dookoła widnokręgu 360°), jeden z czterech radarów (Nucleus 4000, Furuno, BridgeMaster, BridgeMaster Pro), konsolę sterującą zaprojektowaną indywidualnie dla każdego statku, konsolę ECDIS z aplikacją Navi Sailor 3000i wyposażoną w mapy ENC (S-57), ARCS oraz Transas. Program ćwiczeń obejmuje najczęściej odwiedzane porty i uczęszczane drogi wodne. Symulator umożliwia korzystanie z dziesiątków modeli statków.
Główne funkcje realizowane przez symulator to:
· Posługiwanie się mapami ENC, ARCS, Transas
· Symulacja czterech radarów
· Pełen obraz 3D
· Symulacja wyposażenia mostka i urządzeń pokładowych
· Symulacja ARPA
· Kontrolowanie pracy współpracującego holownika
· Operacje cumowania/odcumowywania
· Obsługa kotwicy
· Planowanie i realizacja akcji poszukiwania i ratowania (SAR)
· Symulacja sytuacji awaryjnych

ECDIS jest elektronicznym systemem nawigacyjnym pracującym w czasie rzeczywistym, który może zintegrować nawigacyjny system pozycjonowania oraz czujniki na statku z elektronicznymi mapami nawigacyjnymi (ENCs). Symulator tego systemu pozwala na prowadzenie szeregu kursów. Celem kursu jest zwiększenie bezpieczeństwa nawigacyjnego i sprawności działania poprzez szkolenie oficerów wachtowych w zakresie bezpiecznego korzystania z ECDIS. Cel ten zostaje osiągnięty przez rozwinięcie wiedzy o ogólnych zasadach ECDIS i innych systemach map, zrozumienie możliwości i ograniczeń ECDIS, świadomość potencjalnych błędów i ryzyku polegania na ECDIS, zrozumieniu wymogów regulujących wykorzystanie ECDIS. Nowy symulator Navi Trainer 4000 pozwala na prowadzenie następujących kursów modelowych IMO:
1. Operational use of electronic chart display and information systems (nr 1.27) – Kurs operatorów systemów ECDIS.
2. Training course for instructors (nr 6.09) – Kurs instruktora symulatorów.
3. Master and Chief Mate (7.01) – Kurs na stopień kapitana i starszego oficera pokładowego.
4. Officer in charge of a navigational watch (7.03) – Kurs prowadzenia wachty nawigacyjnej.
5. Radar, ARPA, Search and rescue (1.08) – Kurs obsługi radaru, systemu ARPA oraz operacji poszukiwania i ratowania.
6. Ship Simulator and Bridge Teamwork (1.22) – Kurs nautycznego dowodzenia statkiem.
Przy okazji otwarcia nowego symulatora ECDIS należy wspomnieć o innych symulatorach firmy Transas pracujących w Instytucie Nawigacji Morskiej a zainstalowanych w ramach umowy o wzajemnej współpracy. Są to:
1. Symulator operacji załadunkowych zbiornikowca (VLCC).
2. Symulator operacji załadunkowych gazowca (LNG).
3. Symulator GMDSS.
4. Symulator zarządzania kryzysowego na wypadek zanieczyszczenia środowiska morskiego.

Na koniec wypada życzyć, aby nasza Akademia Morska wzbogaciła się w kolejne symulatory umacniając swą pozycję jako jednego z liczących się w Europie jak na świecie centrów szkoleniowych dla kadr morskich.


Tekst: Andrzej Bąk
Zdjęcia: Andrzej Bąk, Piotr Medyna