Poniżej przedstawiamy tematy prac dyplomowych

Prosimy sprawdzić: Rok dla którego tematy są przeznaczone, rodzaj studiów (stacjonarne-niestacjonarne), oraz kierunek studiów (np. nawigacja - transport - geodezja).


Procedura wybierania tematu

1)      Uzgodnienie wybranego tematu z promotorem 

2)      Wypełnienie formularza „praca dyplomowa inżynierska” (do pobrania)

3)      Podpisanie formularza przez promotora

4)      Zarejestrowanie tematu w sekretariacie INM (p. 240)

5)      Złożenie formularza w dziekanacie  


Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH
kierunku NAWIGACJA
prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej
na rok akademicki 2018/2019

Instytut Nawigacji Morskiej
Zakład Nawigacji Morskiej
Lp. Promotor Temat Status tematu
 
1.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Specyfika przewozu stali na wybranej trasie. pobrano
2.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Projekt elektronicznego kursu szkoleniowego dla systemu ECDIS. pobrano
3.       mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza wpływu konwencji MARPOL na eksploatację wybranego statku. pobrano
4.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Dane hydrometeorologicznych jako źródło informacji dla akcji SAR.  
5.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Analiza przyczyn wypadków nawigacyjnych na statkach w latach 2015-2018 w rejonie Europy.  
6.       dr inż. kpt.ż.w.
Krzysztof Pleskacz
Porównanie systemów modeli ECDIS 3000-i oraz 4000-i w aspekcie aktualnych przepisów.  
7.       dr Piotr Medyna Analiza zakresu informacji i funkcjonalności pogodowych serwisów internetowych wspomagających żeglugę. pobrano
8.       dr Piotr Medyna Analiza hydrometeorologicznego aspektu planowania i realizacji podróży wybranego statku.  
9.       dr Piotr Medyna Analiza i charakterystyka warunków pogodowych ograniczających prace na statku i w porcie.  
Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi
10.    dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz
Zmiany w wyposażeniu ratunkowym i przeciwpożarowym statków pasażerskich w aspekcie przygotowania statku do inspekcji. pobrano
11.    dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz
Analiza wyników inspekcji statku typu Ro-Pax  w obszarze Morza Bałtyckiego.  
12.    dr inż. kpt.ż.w.
Mirosław Wielgosz
Specyfika żeglugi w rekomendowanych międzynarodowych korytarzach tranzytowych z udziałem płatnej ochrony. pobrano
13.    dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza metod oceny ryzyka nawigacyjnego stosowanych w transporcie morskim.  
14.    dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza wykorzystania systemów monitoringu ruchu statków do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego.  
15.    dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza zmian w przepisach dotyczących wyszkolenia w żeglarstwie morskim.  
Centrum Technologii Przewozów LNG
16.    dr hab. inż. st. of.
Maciej Gucma
Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu o funkcje załadunku gazu skroplonego.  
17.    mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Szczegółowa analiza procedury wejście do przestrzeni zamkniętej. pobranoTematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH
kierunku NAWIGACJA
prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej
na rok akademicki 2018/2019
 

Instytut Nawigacji Morskiej
Lp. Promotor Temat Status tematu
1 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza funkcjonalności wybranych aplikacji do oceny ryzyka rozlewów olejowych. pobrano
2 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza ryzyka uszkodzeń instalacji podwodnej w obszarze prac morskiej platformy wydobywczej. pobrano
3 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza błędnej interpretacji informacji nawigacyjnej w systemie ECDIS. pobrano
4 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza metod i środków optymalizacji efektywności energetycznej na wybranym statku. pobrano
5 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Analiza funkcji aplikacji OneOcean firmy ChartCo wspomagających proces planowania podróży statku. pobrano
6 mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Opracowanie aplikacji do obliczeń pozycji statku metodami astronomicznymi. pobrano
7 mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska Analiza warunków bezpieczeństwa nawigacji z wykorzystaniem przewodnika przejścia z Cieśniny Dover do Europortu dla statków o zanurzeniu powyżej 20,7 m.  
8 mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska Wykorzystanie systemu PROTIDE do analizy bezpieczeństwa zapasu wody pod stępką podczas wprowadzania do portu statków o maksymalnym dozwolonym zanurzeniu.  
9 mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska Analiza warunków nawigacyjnych w Cieśninie Bosfor w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem nawigacji. pobrano
10 mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska Analiza zarządzania bezpieczeństwem nawigacji w Zatoce Tokijskiej.  
11 mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska Analiza zarządzania bezpieczeństwem nawigacji w Zatoce Osaka.  
12 dr inż. of. wacht. Kinga Łazuga Opracowanie aplikacji do wizualizacji problemów żeglugi na prądzie. pobrano
13 dr inż. of. wacht. Kinga Łazuga Opracowanie aplikacji do wizualizacji problemów w żegludze mieszanej.  
14 dr inż. of. wacht. Kinga Łazuga Analiza warunków hydrometeorologicznych w latach 2015-2018 w porcie Świnoujście. pobrano
15 dr inż. of. wacht. Kinga Łazuga Analiza warunków hydrometeorologicznych w latach 2015-2018 w porcie Szczecin. pobrano
16 dr inż. of. wacht. Kinga Łazuga Rekonstrukcja rozlewu olejowego na przykładzie wypadku wybranego statku za pomocą symulatora PISCES II. pobrano
17 dr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz Wpływ sztormów tropikalnych na bezpieczeństwo żeglugi. pobrano
18 dr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz Analiza częstości występowania niżów barycznych na wybranym akwenie. pobrano
19 dr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz Porównanie informacji hydrometeorologicznych z różnych ośrodków dla akwenu Zalewu Szczecińskiego w aspekcie bezpieczeństwa sportów wodnych.  
20 dr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz Prognozy i analiza warunków hydrometeorologicznych podczas wybranej podróży statku i ich wpływ na bezpieczeństwo nawigacji.  
21 dr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz Wykorzystanie Północnej Drogi Morskiej jako alternatywnej trasy w żegludze. pobrano
22 dr Piotr Medyna Dostępność informacji o oblodzeniu statku i jej interpretacja. pobrano
23 dr Piotr Medyna Wykorzystanie energii wiatru i fali w żegludze statku. pobrano
24 dr Piotr Medyna Dostępność i wykorzystanie informacji pogodowej podczas rejsu wybranego statku. pobrano
25 dr Piotr Medyna Charakterystyka prędkościowa wybranego statku – analiza podróży oceanicznej. pobrano
26 dr Piotr Medyna Porównanie warunków pogodowych podczas podróży wybranego statku ze średnimi warunkami klimatycznymi. Pobrano
27 dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Praktyczna realizacja procedur programu rozszerzonych inspekcji masowców w systemie zarządzania statkiem. pobrano
28 dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Analiza systemu ratownictwa morskiego na Morzu Azowskim w aspekcie Konwencji SAR. Pobrano
29 dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Wpływ inspekcji o charakterze komercyjnym na statkach do przewozu płynnego gazu na bezpieczeństwo w transporcie morskim.  
30 dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Analiza parametrów bezpieczeństwa w systemie ECDIS z uwzględnieniem wielkości statku. Pobrano
31 dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Analiza działań korygujących plan podróży w systemie ECDIS. Pobrano
32 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza systemów wspomagania decyzji nawigatora. Pobrano
33 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza metod oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wokół planowanych oraz istniejących farm wiatrowych na morzu.  
34 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Miary oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego stosowane w wąskich przejściach oraz w systemach rozgraniczenia ruchu morskiego.  
35 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach o różnych parametrach eksploatacyjno-technicznych.  
36 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza funkcji oraz danych z urządzeń nawigacyjnych dostępnych na statkach konwencyjnych wykorzystywanych do budowy trójwymiarowej domeny wokół statku.  
37 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Wykorzystanie FSA do poprawy bezpieczeństwa nawigacyjnego na Morzu Bałtyckim.  
38 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Wykorzystanie FSA do planowania przestrzennego polskich obszarów morskich.  
39 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Wymogi Międzynarodowej Organizacji Morskiej w żeglarstwie morskim.  
40 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza dostępności morskich portów jachtowych na polskim wybrzeżu. Pobrano
41 dr inż. of. wacht. Krzysztof Marcjan Analiza możliwości wykorzystania serwisów darmowych map elektronicznych.  
42 dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka Analiza porównawcza zintegrowanych mostków nawigacyjnych wykorzystywanych na statkach żeglugi śródlądowej.  
43 dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka Analiza metod wymiarowania śródlądowych dróg wodnych w aspekcie ryzyka eksploatacji statku śródlądowego.  
44 dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka Analiza porównawcza koncepcji budowy i eksploatacji statków autonomicznych.  
45 dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka Analiza czynników zagrażających eksploatacji statków autonomicznych w aspekcie FSA.  
46 dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka Analiza tendencji rozwojowych budowy statków do przewozu LNG w żegludze śródlądowej i morskiej.  
47 mgr inż. kpt.ż.w. Tomasz Szewczuk Analiza bezpieczeństwa statku specjalistycznego (kablowca) w różnych stanach eksploatacji. pobrano
48 mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Porównanie procedur inertowania zbiorników tankowców. Pobrano
49 mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Analiza procedur bezpieczeństwa po wykryciu par węglowodorów w zbiornikach balastowych. Pobrano
50 mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Symulacja procesu resztkowania tankowca do przewozu ropy naftowej. Pobrano
51 mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Analiza planu ładunkowego  tankowca do przewozu produktów ropy naftowej. Pobrano
52 mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Symulacja metody kaskadowej stosowanej na chemikaliowcach. Pobrano
53 mgr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Opiela Opracowanie planu wyładunku  tankowca do przewozu chemikaliów. Pobrano


w języku angielskim

 
Lp. Promotor Temat Status tematu
1.                   dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz Analysis of SAR activities in the Mediterranean Sea in the face of migration crisis in Europe.
 
 
2.                   dr Piotr Medyna Navigational aspects of Gulfstream. The meaning of north wall effect.
 
 
3.                   mgr inż. kpt.ż.w. Remigiusz Dzikowski Electronic methods for management  of nautical publications and navigational data.
 
 
4.                   mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska Analysis of navigational conditions in the Messina Strait in the aspect of navigational safety management.